វចនានុក្រម អង់គ្លេស/ខ្មែរ – ខ្មែរ/អង់គ្លេស

Brand: NTB
Product Code: 123123123
Availability:
In Stock
Price: 0

លក្ខណះពិសេសរបស់វចនានុក្រម អង់គ្លេស-ខ្មែរ -ខ្មែរ-អង់គ្លេស
♥មានស៊ីងអាន ជាភាសាអង់គ្លេស+ភាសាខ្មែរយ៉ាងត្រឹមត្រូវ
♥ការបកប្រែមានលក្ខណះច្បាស់លាស់ និងងាយយល់
♥មាន145000 ពាក្យនិងអត្ថន័យ
♥លោកអ្នកអាចរកទិញបាននៅតាមបណ្ណាគារ នគរធំទាំង3សាខា
និងបណ្ណាគារផ្សេងៗទៀតក្នុងប្រទេស កម្ពុជា ។

Write a review

One response to “វចនានុក្រម អង់គ្លេស/ខ្មែរ – ខ្មែរ/អង់គ្លេស”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts